Projekty UE

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WYDAWNICTWO POMORSKIE Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia systemu automatyzującego procesy biznesowe oraz rozszerzenia oferty”

Wartość całkowita projektu: 658 050,00 zł

Wartość dofinansowania: 266 965,00 zł

Cele i efekty projektu:
Przedsiębiorstwo Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z publikacją gazet oraz świadczeniem usług internetowych, graficznych oraz poligraficznych. Firma jest doświadczonym wydawcą mediów lokalnych na Pomorzu.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności WYDAWNICTWO POMORSKIE Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia systemu automatyzującego procesy biznesowe oraz rozszerzenia oferty o portal internetowy prezentujący obiekty turystyczne. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost rozpoznawalności marki.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zestawienie znaków

Comments are closed.